Procedury i regulaminy

Procedury i regulaminy

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie

kniga

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOLNYCH

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCY W  SYTUACJI ZAGROŻENIA, SYTUACJI KRYZYSOWEJ, W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

REGULAMIN SALI LEKCYJNEJ

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SKRYTKOWO – ODZIEŻOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TEAMS

 

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedury postępowania w razie wypadku ucznia

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EWAKUACJI

ZASADY I ORGANIZACJA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

 

knigaDokumenty archiwalne:

REGULAMIN PRACY

REGULAMIN PRACY

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Zasady przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw

Zasady obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy

Procedury kontroli finansowej

Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego