Aktualności ZS4

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://sp4.wolomin.org
Data publikacji strony internetowej:  grudzień 2011r.
Data sporządzenia ostatniej deklaracji: 16.01.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
 • dokumenty PDF nie mają opcji edycji

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Udogodnienia:
Na stronie funkcjonuje mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki;
 • przełączenie wysokiego kontrastu tekstu do tła;
 • podświetlenie linków;
 • zatrzymanie animacji;
 • odstępy między tekstami;
 • duży kursor;
 • podpowiedzi;
 • regulacja wysokości linii;
 • wyrównywanie tekstu;
 • zmiana nasycenia;
 • strona przyjazna dla dyslektyków;

Strona posiada dostosowania dla osób słabowidzących – można ją włączyć na dole strony.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły – Anna Rakoczy, e-mail: sekretariat@sp4wolomin.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 776 42 51 wew. 100.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać: na powyższe dane e-mailowo lub telefonicznie, a także osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,
ul. 1 Maja 19, 05-200 Wołomin

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg

Na zgłoszenia odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły można wejść w godzinach pracy:

 • wejściem głównym – 1 stopień, z boku podjazd dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu jest pracownik który monitoruje ruch osób wchodzących i wychodzących oraz udziela niezbędnej pomocy;
 • wejście boczne dla uczniów bezpośrednio do szatni – schody, przy wejściu pracownik monitoruje ruch uczniów wchodzących i wychodzących ze szkoły;

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze w budynku A, B i C, w budynku B – dostępna winda na poziom -1, 1 i 2 oraz w budynku C – dostępna winda na poziom 1. Dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnością na każdym poziomie budynku.

Przed budynkiem szkoły od ul. Poniatowskiego wyznaczone jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym tylko w celu załatwienia spraw szkolnych.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.