Nadanie imienia szkole

Nadanie imienia szkole

Obraz2

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie datuje swoje  istnienie od 1935 roku, a do 1994 pozostawała bezimienna. Dwukrotnie próbowano ochrzcić placówkę. Przed wojną grono pedagogiczne wysunęło propozycję nadania szkole imienia generała Edwarda Rydza – Śmigłego – dowódcy symbolizującego dumę i honor żołnierza polskiego. W 1986 roku ówczesny dyrektor, Tadeusz Kielak, wnioskował o wybranie na patrona placówki Józefa Świerczyńskiego – zasłużonego pedagoga, wybitnego organizatora pracy dydaktyczno – wychowawczej. Jednak oba projekty nie zyskały aprobaty.

Temat nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 powrócił, gdy stanowisko kierownicze objął Karol Małolepszy. Z pierwszej kroniki szkolnej nowy dyrektor dowiedział się, że w latach trzydziestych funkcjonowało tu Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej. Ów fakt świadczy o tym, że już w początkach istnienia placówki rozbudzano w wychowankach patriotyzm i hart ducha oraz miłość do morza – symbolu polskości. Tradycje towarzyszące szkole od najdawniejszych czasów  stały się bodźcem do dalszych działań. Dyrektor Karol Małolepszy zwrócił się do Pana Zygmunta Sokołowskiego – prezesa Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie o pomoc w wyborze patronatu dla szkoły. Ten zasugerował Marynarkę Wojenną Rzeczpospolitej Polskiej. W następstwie wystosował pismo do Jej dowództwa z prośbą o użyczenie imienia SP nr 4 w Wołominie. Prośbę swoją umotywował zamiarem przybliżenia wołomińskiej młodzieży roli w historii i tradycji polskiej Morza Bałtyckiego oraz  Marynarki Wojennej. Dowództwo MW wyraziło chęć współpracy ze szkołą.

Dnia 6 czerwca 1994 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dyrektor Karol Małolepszy odczytał pismo od Szefa Oddziału Oświatowo – Wychowawczego Marynarki Wojennej RP, komandora B. Kurzycy. Dokument zawierał propozycję nadania Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie imienia Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Propozycja została jednogłośnie zaakceptowana przez dyrekcję i nauczycieli.

20 września odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej, w którym uczestniczył przedstawiciel Marynarki Wojennej RP, który podkreślił istotę inicjatywy nadania Szkole Podstawowej nr 4 imienia Marynarki Wojennej RP i złożył obietnicę owocnej współpracy. Komandor poinformował zebranych, że kilkanaście szkół w Polsce pozostaje pod opieką Marynarki Wojennej RP, ale tylko SP nr 4 dostąpi zaszczytu i przyjmie Jej imię. Oznajmił, że uczniowie naszej placówki będą mogli korzystać z obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych Marynarki Wojennej RP oraz brać udział w wycieczkach, konkursach i olimpiadach organizowanych przez Patrona. Natomiast  grono pedagogiczne zyska możliwość udziału w corocznych rejsach.

Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 25 listopada 1994 roku. Udało się połączyć ją z 77. rocznicą powołania do życia Marynarki Wojennej RP. Ceremonię rozpoczęła uroczysta msza święta w koście Matki Bożej Królowej Polski. Główne obchody odbyły się w ośrodku sportowym „Huragan”, gdzie najpierw zebrani wysłuchali hymnu narodowego w wykonaniu Orkiestry Wojska Polskiego. Następnie dyrektor szkoły powitał wszystkich zaproszonych gości i wyraził zadowolenie z powodu zaszczytu, jakiego dostąpiła placówka. Później kurator oświaty odczytał akt nadania szkole imienia Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polski. Niezwykle podniosłą chwilą było przekazanie na ręce dyrektora szkoły Bandery i proporca. Kolejnym punktem programu było uroczyste złożenie przyrzeczenia przedstawicieli klas I – VII.

Następnie głos zabrał komandor Kurzyca. Odczytał gratulacje i życzenia skierowane na ręce dyrektora, grona pedagogicznego i młodzieży przez wiceadmirała Romualda Andrzeja Wagę – dowódcę Marynarki Wojennej RP. Szkoła dostała od Patrona wiele upominków, m. in. obraz olejny przedstawiający niszczyciel ORP „Błyskawica”. Otrzymała również pochodzące z trałowca autentyczne koło sterowe z okresu II wojny światowej, które zasilało do tej pory zbiory Muzeum Marynarki Wojennej RP. Dyrektor przyjął je jako symbol kierowania wszystkimi procesami i zadaniami, do których placówka oświatowa jest zobligowana. Wraz z momentem przyjęcia patronatu Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie stała się kontynuatorem tradycji wychowania morskiego dzieci i młodzieży. Od tej pory jej zadaniem stało się również przybliżanie wołomińskiej młodzieży znaczenia tradycji polskiej Marynarki Wojennej.

Przez kolejne lata dyrektor oraz rodzice czynili starania o uzyskanie zgody na rozbudowę placówki. Po wielu zabiegach w 1998 roku powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. W jego skład weszli dyrekcja szkoły i rodzice. Projekt nowego budynku ma kształt okrętu z kotwicą z boku i nawiązuje do tradycji marynistycznych placówki.

Dnia 4 października 2000 roku dyrektor Karol Małolepszy, wicedyrektor Małgorzata Posmyk oraz nauczycielka Marta Archita wykonali symboliczny wykop pod fundamenty nowego budynku. Świadkami tego wydarzenia byli uczniowie, nauczyciele i przewodnicząca SKRS – pani Teresa Urbanowska. Po latach starań 13 października 2000 roku rozpoczęła się budowa gimnazjum.

Natomiast 1 września 2001 roku placówce nadano nazwę Zespołu Szkół nr 6, w skład którego skład weszły: Gimnazjum nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marynarki Wojennej RP.

Dnia 1 października 2002 roku to ważna data w życiu szkoły – przekazano część budynku, tak zwany łącznik, dla potrzeb uczniów gimnazjum. Natomiast 19 lutego 2003 roku udostępniono pomieszczenia biblioteki i czytelni szkolnej. 5 września 2003 roku nastąpiło otwarcie nowego budynku Gimnazjum oraz nadanie imienia Marynarki Wojennej RP Gimnazjum i Zespołowi Szkół nr 4.

W naszej placówce uroczyście celebruje się: święta państwowe, ważne rocznice historyczne, święta religijne i obchody dat związanych z historią powiatu wołomińskiego. Społeczność szkolna ma okazję poznawać ceremoniał i tradycje morskie w związku z organizacją: Dni Patrona, Ślubowania Klas Pierwszych, chrztu morskiego symbol kierowania wszystkimi procesami i zadaniami, do których placówka oświatowa jest zobligowana. Wraz z momentem przyjęcia patronatu Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie stała się kontynuatorem tradycji wychowania morskiego dzieci i młodzieży. Od tej pory jej zadaniem stało się również przybliżanie wołomińskiej młodzieży znaczenia tradycji polskiej Marynarki Wojennej.