Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/25

kniga

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w dniach: 1 marca – 31 marca 2024 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Link do systemu rekrutacji: https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl/elemento-public/ – dostępny od 1 marca 2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

ZASADY PRZYJĘĆ

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności na podstawie zgłoszenia.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie należą ulice:

 • Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Błotna, Broniewskiego do nr 15 i do nr 24, Brzozowa, Cicha, Czwartaków, Daszyńskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Dzika, Graniczna, Gryczana, Jodłowa, Katowicka, Kazimierzowska, Ketlinga, Kiejstuta, Klonowa, Kmicica, Kościelna do nr 47 i do nr 42, Kościuszki, Kresowa, Krucza, Kurkowa, Legionów od nr 1 i od nr 58, Leszczyńska, Leśnej Polany, Lipiny B, Lipiny Kąty, Lipińska od nr 42 do nr 70 i od nr 15 do nr 47, Litewska, 1 Maja do nr 62 i od nr 19 do nr 29, Mariańska, Marszałkowska, Matejki, Mickiewicza, Miła do nr 31 i do nr 32, Moniuszki do nr 31 i do nr 24, Nowowiejska, Ogrodów Działkowych, Partyzantów, Plac 3 Maja, Podbipięty, Polna, Poniatowskiego, Prosta, Podleśna, Przechodnia, Przepiórcza, Przyjacielska, Rzeczna, Rycerska, Sienkiewicza do nr 33 i do nr 44, Sikorskiego od nr 2 i od nr 63, Skrzetuskiego, Słowackiego, Słowiańska, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Spokojna, Szara, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Toruńska, Traugutta, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wileńska od nr 31 do nr 59 i od nr 28 do nr 68, Wołodyjowskiego, Wołomińska, Wronia, Zagłoby, Zielona, Żelazna.

Kandydaci spoza obwodu

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, jeśli będą wolne miejsca. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obwody wszystkich szkół podstawowych.

 

Postępowanie rekrutacyjne w danej szkole podstawowej zostanie przeprowadzone pod warunkiem posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

W dniach 21 – 28 maja 2024 r. wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wołomin należy składać za pośrednictwem systemu na stronie https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl/elemento-public/

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu danej szkoły, zamieszkałego na terenie Gminy Wołomin, odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj:

 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej – 4 pkt.;
 2. Kandydat jest zstępnym pracownika danej szkoły podstawowej – 3 pkt. (oświadczenie rodzica).

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Gminie Wołomin do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnie z podanym miejscem zamieszkania).

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Składanie zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe – odbędzie się od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 do 31 marca 2024 r. do godz. 14.00.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe – od 21 maja 2024 r. od godz. 10.00 – 28 maja 2024 r. do godz. 14.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 13 czerwca 2024 r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia – od dnia 13 czerwca 2024 r. od godz. 12.00 do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 12.00

 

Pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w dniach od 19 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r.  zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/ opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEGO DO KLAS IV
ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rekrutacja kandydata do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie (poza systemem) z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w art. 137 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Warunki:

 • Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału sportowego.

Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale sportowym.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 marca 2024 r. od godz. 7.30 – 29 marca 2024 r. do godz. 15.30.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo oświatowe:

I termin

 • dnia 17 kwietnia 2024 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,
 • dnia 18 kwietnia 2024 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy;

II termin

 • dnia 8 maja 2024 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,
 • dnia 9 maja 2024 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – do 29 maja 2024 r. godz. 14.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 4 czerwca 2024 r. do godz. 14.00

Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia – od dnia 5 czerwca 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 16.00

Do dnia 26 czerwca 2024 r. należy dostarczyć orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do dnia 27 czerwca 2024 r.

W dniach od 19 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.