Aktualności ZS4

Konkurs „Wychowawca Roku” rozpoczęty

Celem konkursu jest tworzenie w gminie warunków do aktywnych działań na rzecz oświaty, i zapewnianie uczniom możliwości prezentacji poglądów, opinii i wniosków dotyczących edukacji. Rozbudzenie zainteresowania uczniów i nauczycieli wartościami, których przestrzeganie ma decydujący wpływ na kształtowanie postaw uczniów oraz kształtowanie umiejętności przeprowadzania demokratycznych wyborów.

Założeniem konkursu jest, aby każdy nauczyciel był wychowawcą – osobą znaczącą w życiu ucznia, wywierającą trwały i istotny wpływ na jego rozwój. Głównym filarem autorytetu wychowawcy był szacunek, podziw, uznanie i sympatia uczniów, a  wizerunek wychowawcy buduje się w doświadczeniach uczniów, których dostarcza nauczyciel w procesie nauczania i wychowania.

Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się raz w roku szkolnym.

Tytuł „Wychowawca Roku” jest przyznawany jednemu nauczycielowi w danym roku szkolnym.

 

Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:

 1. etap szkolny,
 2. etap gminny.

Etap szkolny składa się z działań:

 • Przeprowadzenie klasowych debat na temat cech, którymi – zdaniem uczniów – powinien w szczególności charakteryzować się kandydat do tytułu „Wychowawca Roku”.
 •  Przeprowadzenie przez samorządy klasowe tajnego głosowania w poszczególnych oddziałach klas IV -VIII, w celu wyłonienia kandydatów poszczególnych klas do tytułu „Wychowawca Roku”:
 •  Samorząd szkolny, po zebraniu list kandydatów wytypowanych przez poszczególne klasy, sporządza szkolną listę kandydatów wraz z informacją o łącznej liczbie punktów zdobytych
  przez każdego z nich i wyłania pięciu kandydatów do tytułu „Wychowawca Roku”, którzy zdobyli w głosowaniu klas łączną największą liczbę głosów. Lista zostaje upowszechniona wśród uczniów.
 • Samorząd Uczniowski organizuje w szkole promocję wytypowanych kandydatów, by przybliżyć ich sylwetki wszystkim uczniom i umożliwić im dokonanie najtrafniejszego wyboru.
 •  W ustalonym z Dyrektorem Szkoły terminie i według ustalonego wewnętrznie porządku głosowania, Samorząd Uczniowski przeprowadza szkolne wybory kandydata do tytułu spośród pięciu nominowanych.

Wybory odbywają się z przestrzeganiem następujących zasad:

 • głosowanie jest tajne;
 • uczniowie oddają głosy na przygotowanych kartach, zawierających pięć nazwisk kandydatów;
 • każdy uczeń może zaznaczyć tylko jedno nazwisko na karcie do głosowania (w kratce przy nazwisku stawia „X”);
 • Samorząd Uczniowski wyłania kandydata szkoły do tytułu „Wychowawca Roku” – zostaje nim ten nauczyciel, który w szkolnym etapie zdobył największą liczbę punktów.

Etap gminny

Dyrektor ZEASiP:

 1. Powołuje Międzyszkolną Kapitułę Konkursu „Wychowawca Roku”, składającą się
  z przedstawicieli zgłoszonych przez Samorządy Uczniowskie.
 2. spośród pracowników ZEASiP wyznacza jednego lub dwóch moderatorów do kierowania pracą Międzyszkolnej Kapituły, którzy czuwają nad poprawnością obrad i kierują dyskusją
  na temat zgłoszonych i zaprezentowanych kandydatów.
 3. Podczas posiedzenia członkowie Kapituły przysłuchują się prezentacjom sylwetek kandydatów do tytułu, przedstawianym przez delegacje poszczególnych szkół:
 4. Prezentacja powinna być samodzielnie przygotowana przez uczniów,

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie laureata tytułu „Wychowawca Roku” nastąpi podczas uroczystej gali.

Nominowani do tytułu przez szkoły oraz zwycięzca konkursu, który uzyska tytuł „Wychowawca Roku” otrzymują dyplomy i nagrody finansowe Burmistrza Wołomina.

Małgorzata Chwojko – pedagog