Aktualności ZS4

Zaproszenie do składania ofert na budowę Placu Zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19, 05 – 200 Wołomin, Anna Rakoczy.
 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie Placu Zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie, ul. 1 Maja 19, 05-200 Wołomin.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2015.
 4. Okres gwarancji: 24 miesiące na szlaban i 36 miesięcy na urządzenia zabawowe i nawierzchnie bezpieczną.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: 10 czerwca 2015 do godz. 14.00 sekretariat szkoły.
 6. Do oferty należy załączyć: ofertę cenową, okresy gwarancji na użytkowanie poszczególnych części zamówienia, karty techniczne proponowanych urządzeń (zdjęcia / rysunki, szczegółowe opisy) z podanymi maksymalnymi wysokościami upadku, karty techniczne bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, dokumenty potwierdzające umocowanie prawne osoby podpisującej ofertę.
 7. Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2015 godz. 14.30.
 8. Warunki płatności: przelew 14 dni.
 9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: dyrektor ZS4 Anna Rakoczy Telefon / Fax.: (22) 776 42 51 lub (22) 776 42 59 wewn.: 100,
  e-mail: sekretariat@zs4-wolomin.pl
 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać listownie na adres szkoły – Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19, 05-200 Wołomin lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na wykonanie Placu Zabaw przy Zespole Szkół nr 4 w Wołominie”.
 11. Kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 0,2% za jeden dzień.
 12. Kara umowna za zerwanie umowy: 10 % wartości przedmiotu zamówienia.
 13. Załączniki do Zapytania cenowego:
  Program Funkcjonalno – Użytkowy,
  mapa do celów opiniodawczych.

Wołomin, 03.06.2015r.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie cenowe

Program Funkcjonalno – Użytkowy

Mapa zasadnicza