Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/21

do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP  w Wołominie

kniga

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr 221/2020  Burmistrza Wołomina z dnia 20.01.2020r w sprawie realizacji w Gminie Wołomin obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
 2. Zarządzenie nr 29/2020  Burmistrza Wołomina z dnia 27.01.2020r w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin  na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie Anna Rakoczy informuje, że przyjęcie dziecka do szkoły spoza rejonu odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna, a dziecka z rejonu szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna (dwa różne druki).
Druki można pobrać na portierni szkoły lub ze strony internetowej.

 

 Zapisy do oddziału „0” dla dzieci 6-letnich

Od 18 lutego 2020r. do 17 marca 2020r. zapisy do oddziału „0” w roku szkolnym 2020/2021 dzieci zamieszkałych i zameldowanych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie.
Rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka zobowiązani są złożyć
w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

 • kartę zgłoszenia dziecka do oddziału 0
 • okazać dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna
 • okazać metrykę urodzenia dziecka,
 • adres zamieszkania i zameldowania.

Zgłoszenie – druk przyjęcia do oddziału „0” dzieci z rejonu

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 mogą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w:

 • Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie ul. 1 Maja 19 – czas pobytu dziecka 5h
 • Przedszkolu nr 5 im. Kota w butach ul. Broniewskiego 2 -czas pobytu dziecka powyżej 5h
 • Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki ul. Polna 32 -czas pobytu dziecka powyżej 5h

Szkoła może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły  w przypadku wolnych miejsc.

Wniosek – druk przyjęcia do oddziału „0” dzieci spoza rejonu

 

Zapisy do klasy I SP

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 • na kartę zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego, dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat (rocznik 2013r.) o ile  w poprzednim  roku korzystały z wychowania  przedszkolnego, jeśli nie, to  posiadają  opinię  o możliwości  rozpoczęcia  nauki w szkole  podstawowej  wydaną  przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • dzieci, których rozpoczęcie nauki w szkole zostało odroczone na jeden rok (rocznik 2012).
 • dzieci spoza obwodu (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów) pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zapisów do Szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Zgłoszenie – druk do klas „1″ – dzieci z rejonu

Wniosek – druk do klas „1” – dzieci spoza rejonu

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY – (wszystkie dzieci spełniające ten warunek przyjmowane są z urzędu, ale dokumenty należy złożyć).

 1. Dyrektor Szkoły stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:
  • na drzwiach wejściowych szkoły,
  • na stronie internetowej.
 2. Od  02 marca 2020r. do 31 marca 2020r. zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 dzieci zamieszkałych i zameldowanych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie rodzice/prawni opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:
  • okazać metrykę urodzenia dziecka,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie zgłaszający się do klasy integracyjnej),
  • okazać dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
  • karta zgłoszenia dziecka.
 3. Listy uczniów do poszczególnych oddziałów przygotowuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  • wicedyrektor szkoły  – przewodniczący;
  • dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
  • nauczyciel oddziału;
 4. Posiedzenie komisji odbywa się na terenie szkoły w terminie 27 – 29 maja 2020r. W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji.
 5. Wywieszenie list kandydatów przyjętych (z obwodu) następuje w terminie do 29 maja 2020r.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W PRZYPADKU KANDYDATA SPOZA OBWODU SZKOŁY – na rok szkolny 2020/2021

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do Szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
 2. do Szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 4 punkty,
  b. kandydat jest zstępnym pracownika Szkoły – 3 punkty,
 3. Do wniosku o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć następujące dokumenty w kontekście kryteriów:
  • oświadczenie o stopniu pokrewieństwa kandydata z pracownikiem Szkoły;

Dokumenty powinny być składane  w oryginalne lub w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1Kpa (Dz.U. z 2013r. poz. 267), odpisu lub wyciągu  z dokumentu. Dokumenty te  mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

 • Złożenie  przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka  wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   15 – 26 czerwca 2020r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  29 – 30 czerwca 2020r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  kandydatów niezakwalifikowanych  1 lipca 2020r. do godz. 14:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  8 lipca 2020r. do godz. 14:00.

 

Terminy postępowania uzupełniającego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

 • Złożenie  przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka  wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
  lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  3 – 17 sierpnia 2020r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
  i dokumentów potwierdzających spełnienie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  20 – 21 sierpnia 2020r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i  kandydatów niezakwalifikowanych  24 sierpnia 2020r. do godz. 14:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  28 sierpnia 2020r. do godz. 14:00.

 

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie należą ulice:

Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Błotna, Broniewskiego do nr 15 i do nr 24, Brzozowa, Cicha, Czwartaków, Daszyńskiego, Dzika, Graniczna, Gryczana, Jodłowa, Katowicka, Kazimierzowska, Ketlinga, Kiejstuta, Klonowa, Kmicica, Kościelna do nr 47 i do nr 42, Kościuszki, Kresowa, Krucza, Kurkowa, Legionów od nr 1 i od nr 58, Leszczyńska, Leśnej Polany, Lipiny B, Lipiny Kąty, Lipińska od nr 42 do nr 70 i od nr 15 do nr 47, Litewska, 1 Maja do nr 62 i od nr 19 do nr 29, Mariańska, Marszałkowska, Matejki, Mickiewicza, Miła do nr 31 i do nr 32, Moniuszki do nr 31 i do nr 24, Nowowiejska, Ogrodów Działkowych, Partyzantów, Plac 3 Maja, Podbipięty, Polna, Poniatowskiego, Prosta, Podleśna, Przechodnia, Przepiórcza, Przyjacielska, Rzeczna, Rycerska, Sienkiewicza do nr 33 i do nr 44, Sikorskiego od nr 2 i od nr 63, Skrzetuskiego, Słowackiego, Słowiańska, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Spokojna, Szara, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Toruńska, Traugutta, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wileńska od nr 31 do nr 59 i od nr 28 do nr 68, Wołodyjowskiego, Wołomińska, Wronia, 6 Września, Zagłoby, Zielona, Żelazna.