Rekrutacja

Rekrutacja 2019

kniga

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie Anna Rakoczy informuje, że przyjęcie dziecka do szkoły spoza rejonu odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna, a dziecka z rejonu szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna (dwa różne druki).
Druki można pobrać na portierni szkoły lub ze strony internetowej.

Zapisy do oddziału „0” dla dzieci 6-letnich

Od 27 lutego 2019r. do 30 marca 2019r. zapisy do oddziału „0” w roku szkolnym 2019/2020 dzieci zamieszkałych i zameldowanych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka- dowód osobisty rodzica,
 • adres zamieszkania i zameldowania.

Zgłoszenie – druk przyjęcia do oddziału „0” dzieci z rejonu

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 mogą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w:

 • Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie 1 Maja 19 – czas pobytu dziecka 5h
 • Przedszkolu nr 5 im. Kota w butach ul. Broniewskiego 2 -czas pobytu dziecka powyżej 5h
 • Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki ul. Polna 32 -czas pobytu dziecka powyżej 5h

Szkoła może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły  w przypadku wolnych miejsc.

Wniosek – druk przyjęcia do oddziału „0” dzieci spoza rejonu

 

Zapisy do klasy I SP

Od  01 marca 2019r. do 29 marca 2019r. zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 dzieci zamieszkałych i zameldowanych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4    w Wołominie.
Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dowód osobisty rodzica,
 • karta zgłoszenia dziecka.

Zgłoszenie – druk do klas „1″ – UCZNIOWIE Z REJONU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W WOŁOMINIE

Wniosek – druk do klas „1” – DZIECI SPOZA REJONU SP NR 4 W WOŁOMINIE

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 4 mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

 • Złożenie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10 – 26 czerwca 2019r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27 – 28 czerwca 2019r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 lipca 2019r. do godz. 14:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 lipca 2019r. do godz. 14:00.

W przypadku ubiegania się do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły należy zapoznać się z dodatkowymi wymogami:

 • kandydat jest zstępnym pracownika szkoły,
 • do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata,
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole,
 • niepełnosprawność kandydata.

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

 • oświadczenie o stopniu pokrewieństwa kandydata z pracownikiem szkoły,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.) Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą też być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie należą ulice:

Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Błotna, Broniewskiego do nr 15 i do nr 24, Brzozowa, Cicha, Czwartaków, Daszyńskiego, Dzika, Graniczna, Gryczana, Jodłowa, Katowicka, Kazimierzowska, Ketlinga, Kiejstuta, Klonowa, Kmicica, Kościelna do nr 47 i do nr 42, Kościuszki, Kresowa, Krucza, Kurkowa, Legionów od nr 1 i od nr 58, Leszczyńska, Leśnej Polany, Lipiny B, Lipiny Kąty, Lipińska od nr 42 do nr 70 i od nr 15 do nr 47, Litewska, 1 Maja do nr 62 i od nr 19 do nr 29, Mariańska, Marszałkowska, Matejki, Mickiewicza, Miła do nr 31 i do nr 32, Moniuszki do nr 31 i do nr 24, Nowowiejska, Ogrodów Działkowych, Partyzantów, Plac 3 Maja, Podbipięty, Polna, Poniatowskiego, Prosta, Podleśna, Przechodnia, Przepiórcza, Przyjacielska, Rzeczna, Rycerska, Sienkiewicza do nr 33 i do nr 44, Sikorskiego od nr 2 i od nr 63, Skrzetuskiego, Słowackiego, Słowiańska, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Spokojna, Szara, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Toruńska, Traugutta, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wileńska od nr 31 do nr 59 i od nr 28 do nr 68, Wołodyjowskiego, Wołomińska, Wronia, 6 Września, Zagłoby, Zielona, Żelazna.