Aktualności ZS4

Wyprawka Szkolna 2015/16

Program „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
 2. uczniów:
  a) słabowidzących,
  b) niesłyszących,
  c) słabosłyszących,
  d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum.

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.

Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 1. dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
 2. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
 3. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł
 4. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III szkoły gimnazjum do kwoty 350 zł.

Wnioski o pomoc materialną „Wyprawka szkolna 2015” są do pobrania w recepcji szkoły.
Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego (gabinet 005) od 01.09.2015r. do 07.09 2015r.

Pobierz wniosek