Images 2

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO w okresie 20.12.2021 – 9.01.2022

W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13.12.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przechodzi na tryb zdalny.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W naszej szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach on-line poprzez Office 365 (TEAMSa) łącząc się z nauczycielem z DOMU zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w librusie, uwzględniając odwołane lub przesunięte w czasie lekcje.

Wprowadzenie nauki zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. oznacza:

  • zajęcia w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2021 r. (poniedziałek/wtorek/środa)
  • zajęcia w dniach 3, 4, 5 i 7 stycznia 2022 r. (poniedziałek/wtorek/środa/—/piątek)
  • zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne grupowe odbywają się na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z nauczycielem prowadzącym

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mogą uczestniczyć:

  • w zajęciach w szkole
  • lub w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W dniach 23 grudnia – 31 grudnia 2021 r. – przerwa świąteczna,
nie odbywają się wtedy żadne zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-8.


W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. oddział przedszkolny zerówka funkcjonuje stacjonarnie.

 OPIEKA ŚWIETLICOWA

Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) uczniów uczęszczających do klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie, złożony do Dyrektora SP4 w sekretariacie szkoły, przez rodziców którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. będzie zorganizowana opieka świetlicowa.

Dzieciom objętym opieką świetlicową zostanie umożliwiona realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Wniosek dostępny będzie na portierni szkoły lub do pobrania – WNIOSEK – opieka świetlicowa

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły dla uczniów klas 8 mogą odbywać się w szkole KONSULTACJE INDYWIDUALEN lub GRUPOWE z nauczyciel prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty czyli z j.polskiego, matematyki lub języka obcego (angielski lub rosyjski – w zależności od wyboru)