Zajęcia wspomagające w przyszłym roku szkolnym 2021/22 dla uczniów klas 4-8

Informacja dla Rodziców uczniów obecnych klas 3-7.

W przyszłym roku szkolnym 2021/22 Państwa dzieci mogą uczestniczyć w ZAJĘCIACH WSPOMAGAJĄCYCH od 2 września 2021r. do 22 grudnia 2021r.

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2021r. dotyczącego rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Będą odbywały się wyłącznie w szkole.

Mogą w nich uczestniczyć CHĘTNI UCZNIOWIE z obecnych klas 3, 4, 5, 6 i 7.

Zajęcia będą organizowane wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (1 godzina w tygodniu dla każdego oddziału) po uwzględnieniu potrzeb uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjnych szkoły – dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów.

Do uczestnictwa w zajęciach jest obowiązkowa pisemna deklaracja, którą zbiorą wychowawcy klas 1 września 2021r. na podstawie wstępnej deklaracji on-line.

Prosimy rodziców (opiekunów prawnych) CHĘTNYCH DZIECI o wypełnienie wstępnej deklaracji on-line do 25 czerwca 2021r. do godziny 9.00 :

  • dla klasy 3 (deklaracja na zajęcia w klasie 4 w roku szkolnym 2021/22)
  • dla klasy 4 (deklaracja na zajęcia w klasie 5 w roku szkolnym 2021/22)
  • dla klasy 5 (deklaracja na zajęcia w klasie 6 w roku szkolnym 2021/22)
  • dla klasy 6 (deklaracja na zajęcia w klasie 7 w roku szkolnym 2021/22)
  • dla klasy 7 (deklaracja na zajęcia w klasie 8 w roku szkolnym 2021/22)

Linki do deklaracji otrzymają Państwo w wiadomości przez Librusa.

Prosimy o dokładne wpisanie danych w celach weryfikacji.

Wszystkie podane dane zostaną w bazie szkoły i będą wykorzystane przez dyrekcję i wychowawców w celach weryfikacyjnych i kontaktowych.

Dyrekcja SP4