Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/21

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski). Rada Rodziców działa w oparciu o przepisy prawa (ustawa Prawo oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Statut Szkoły oraz Regulamin działalności Rady Rodziców). Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”.

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.
Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Serdecznie prosimy o wsparcie i proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.
Warto o tym pamiętać!!!

Składka w roku szkolnym na Radę Rodziców – wpłata dobrowolna – wynosi:

 • 40,00 zł. wpłata za jedno dziecko w szkole
 • 50,00 zł. wpłata za dwoje dzieci w szkole
 • 60,00 zł. wpłata za troje dzieci w szkole

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

 • Przewodnicząca – Beata Gajewska
 • Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Pest
 • Skarbnik –  Małgorzata Dyrda
 • Sekretarz – Monika Milewska
 • Członek – Jacek Banaszek

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodnicząca – Katarzyna Lament
 • Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Torba
 • Członek – Małgorzata Stryińska

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

PKO BP 54 1020 1042 0000 8902 0298 3278

Składki na fundusz Rady Rodziców mogą być przekazywane na powyższy rachunek z dopiskiem:
składka RR, „Nazwisko, imię dziecka”, klasa.

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej dzieci proszę o wpisanie wszystkich dzieci. Składka zostanie podzielona równo między wszystkie klasy.

Szanowni Rodzice do kontaktu z nami Rada Rodziców udostępnia Państwu adres e-mail:

radarodzicowwsp4@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności RR w roku 2020/2021

 

Informacja o ubezpieczeniu dzieci w roku szkolnym 2020/2021 – poniżej warianty do wyboru przez rodzica:

Większością głosów została wyłoniona firma UNILINK S.A.

UNILINK UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Link do ubezpieczenia – UNILINK S.A.