Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog i psycholog szkolny

telefon1

Dorota Klewicka – pedagog 
pokój 005
telefon: 22 776 42 51, wew. 123

Edyta Michałek – psycholog
pokój 006A
telefon: 22 776 42 59, wew. 124

Agnieszka Pasik-Borończyk – psycholog
pokój 207 (II piętno)
telefon: 22 776 42 59, wew. 118