Monitory

Aktywna Tablica 2018 – zapytanie cenowe

Zapraszamy do składania propozycji ofert dotyczących realizacji programu Aktywna Tablica (edycja 2018).

 

Z A P Y T A N I E    C E N O W E       (wg Załącznik nr 5 do Procedur)

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Dwa monitory interaktywne z przekątną monitora 55” , 65”  lub 75” do kwoty 17.500zł zgodne z parametrami funkcjonalno-technicznymi w ramach programu Aktywna Tablica.
  W ramach oferty proszę o uwzględnienie: dostawy urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), instalację i uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie użytkowników (co najmniej dwie osoby).
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. TERMIN REALIZACJI – sierpień/wrzesień
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. OKRES GWARANCJI – 3 lata
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
  Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub e-mail: zs4.mw@poczta.onet.pl
  w terminie do 27 sierpnia 2018r. do godz. 13.00.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. TERMIN OTWARCIA OFERT – 28 sierpnia 2018r. godz. 10.00
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Do oferty należy załączyć kosztorys i specyfikację.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. WARUNKI PŁATNOŚCI – przelew
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
  Anna Rakoczy – dyrektor szkoły – tel.. 22 776-42-51
  Monika Włodarczyk – odpowiedzialna za projekt – tel.. 22 776-42-51
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Sposób przygotowania ofert: oferę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zastrzegamy sobie również prawo do nieskorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny, jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.